Statuten


De algemene vergadering, geldig bijeengekomen op 9 december 2023 te Heindonk heeft volgende statuten met de vereiste meerderheden integraal aangenomen:

TITEL 1 VERENIGING

ARTIKEL 1 BENAMING

§ 1 De vereniging wordt genoemd ‘Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel’ of afgekort ‘WKKH’.
§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens twee derden van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een twee derden meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vzw heeft een officiële website en heeft een officieel e-mailadres.
Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

ARTIKEL 3 DOEL

§ 1 De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de kajak-, de kano- en alle andere peddelsporten in al hun aspecten te bevorderen.
§ 2 De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp teneinde het doel van de vereniging te verwezenlijken:
 1. het inrichten en begeleiden van trainingen en initiatiesessies, zowel theoretisch als praktisch.
 2. het inrichten en deelnemen aan recreatieve toervaarten, zowel een- als meerdaagse tochten, zowel in België als in het buitenland.
 3. Het inrichten en of deelnemen aan wedstrijden in alle verschillende disciplines van de kano, kajak- en andere peddelsporten.
§ 3 Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
§ 4 De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

ARTIKEL 4 DUUR VAN DE VZW

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 5 COMMUNICATIE

§ 1 Een lid kan aan de vereniging op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vereniging kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
§ 2 De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vereniging te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vereiniging kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
§ 3 Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
§ 4 Indien de vereniging niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

TITEL II LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6 SOORTEN LEDEN

De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden.
De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.
De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen en of actief aan sport doen binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

ARTIKEL 7 AANTAL LEDEN

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 2 bedragen. De leden van de vereniging zijn de leden aanvaard krachtens artikel 8.

ARTIKEL 8 VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

§ 1 Om zijn kandidatuur als lid van de vereniging stellen moet men:
 • de statuten en het intern reglement van de vereniging aanvaarden en naleven.
 • aanvaard worden door de Algemene vergadering, bij twee derde meerderheid van stemmen.
 • minimum 5 jaar als toegetreden lid bij de club aangesloten zijn.
 • zoals alle toegetreden leden hetzelfde jaarlijks vereiste lidgeld betaald hebben
 • de voertaal van de club, het Nederlands, voldoende machtig zijn teneinde zich vlot te kunnen integreren in de werking van de vereniging en haar organen.
 • zijn betrokkenheid bij de club en het clubleven laten blijken hebben door actieve deelname aan door de club georganiseerde activiteiten tijdens zijn lidmaatschap als toegetreden lid.
 • een toegevoegde waarde vormen voor de vereniging en haar werking.
Een kandidaat-lid dient schriftelijk, per brief of mail, zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan onder vermelding van: naam, voornaam, adres, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.
De Algemene Vergadering beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. De beslissing van de Algemene vergadering moet niet gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt, kan het lid zich pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen.
§ 2 De leden betalen geen extra jaarlijkse bijdrage om deel uit te maken van de Algemene vergadering.

ARTIKEL 9 DUUR – EINDE LIDMAATSCHAP

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of nietigheid.
Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg automatisch: bij niet tijdige betaling van de bijdrage en dit dertig dagen na de ingebrekestelling, wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging; of wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid verliest.
§ 2 Vrijwillig ontslag kan op ieder ogenblik en zonder motivering geschieden, mits een gewone ontslagbrief of –mail geadresseerd aan het bestuursorgaan.
§ 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering die reglementair samenkomt en wanneer er een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet worden gehoord.
§ 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
§5 Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap door uitsluiting. Het lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Een schorsing als lid heeft tot gevolg dat dit lid al zijn rechten tijdelijk niet kan uitoefenen. De schorsing kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen.
Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

ARTIKEL 10 TOEGETREDEN LEDEN

> § 1 Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen om toegetreden lid te worden. Een kandidaat toegetreden lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in via een standaard inlichtingenformulier bij het bestuursorgaan, dat vervolgens, op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan, autonoom zal beslissen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het bestuursorgaan het kandidaat-lid weigert, kan pas na een periode van 1 jaar een nieuwe aanvraag gebeuren door dat kandidaat toegetreden lid. Om als toegetreden lid bij de vereniging aan te sluiten moeten de kandidaten voldoen aan volgende voorwaarden:
 1. Zij moeten het inlichtingenformulier van de club volledig en naar waarheid invullen,
 2. Zij moeten de voertaal van de club, het Nederlands, voldoende machtig zijn teneinde zich vlot in de vereniging te kunnen integreren en om op het water de instructies en opmerkingen i.v.m. de veiligheid van henzelf en de anderen te verstaan en te begrijpen,
 3. Zij moeten het jaarlijks verschuldigde lidgeld betaald hebben.
 4. Zij moeten zich bereid verklaren de staturen en het intern reglement(RIO of reglement van inwendige orde) na te leven.
 5. Zij moeten zicht bereid verklaren de doelstellingen en de belangen van de vereniging niet te schaden.
§ 2 Toegetreden leden kunnen uittreden uit de vereniging door hun ontslag schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden.
§ 3 Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan, mits eerbiediging van de rechten zoals bepaald in het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996.
§ 4 Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of nietigheid.
§ 5 Een toegetreden lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden toegetreden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

TITEL III ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11 SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering; zij mogen wel aanwezig zijn maar hebben geen stem- of spreekrecht.

ARTIKEL 12 BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 1. De wijziging van de statuten,
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging,
 3. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend,
 4. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting,
 6. De ontbinding van de vereniging,
 7. De uitsluiting van een lid,
 8. De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
 9. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden,
 10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

ARTIKEL 13 BIJEENROEPING

§ 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden en desgevallend de commissaris moeten ertoe uitgenodigd worden.
§ 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij gewone brief of per email. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden. Desgevallend zal een aangepaste versie van de definitieve agenda tenminste 7 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering overmaken aan de leden.

ARTIKEL 14 VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door een bestuurder aangesteld door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 15 VOLMACHTEN

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16 BESLUITEN

§ 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
Mits alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de algemene vergadering ook geldig besluiten over punten die niet op de agenda staan, en dit met 2/3 van stemmen.
§ 2 De algemene vergadering kan geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige en of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
§ 3 Met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor een bijzondere meerderheid wordt vereist, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid.
Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
Onthoudingen worden meegeteld noch in de noemer noch in de teller bij het nemen van deze besluiten.
§ 4 Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit gebeurt volgens de in artikel 9:16/1 § 1 van het WVV bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

ARTIKEL 17 BIJZONDERE MEERDERHEDEN

§ 1 In geval van een statutenwijziging en uitsluiting en ontbinding moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
§ 2 Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
§ 3 Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
§ 4 Bij een uitsluiting zie artikel 9 § 3
§ 5 Bij een ontbinding zie artikel 35

ARTIKEL 18 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING

§ 1 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Zij zijn ook beschikbaar op de website van de vereniging , of in het softwarepakket dat voor het clubbeheer gebruikt wordt door de vereniging Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
§ 2 Elk lid heeft recht op inzage in het verslag. Toegetreden leden en derden hebben dit recht niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.

TITEL IV BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 19 SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.

ARTIKEL 20 DUUR VAN HET MANDAAT

De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van bepaalde duur, hetzij 3 jaar. Deze termijn loopt tot aan de sluiting van de AV van het 3-de kalenderjaar volgend op het jaar waarin de bestuurders werden verkozen.

Bestuurders zijn herbenoembaar, zij het dat een lid maximaal 30 maal herbenoemd kan worden.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kan het bestuursorgaan het opengevallen mandaat tijdelijk invullen door een nieuwe bestuurder te coöpteren, mits beslissing van het bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 21 FUNCTIEVERDELING

Het bestuursorgaan kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en kent in onderling overleg de overige specifieke clubfuncties toe aan de bestuurders.

ARTIKEL 22 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan handelt als college en is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Opmaken en wijzigen van het intern reglement.

ARTIKEL 23 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen middels een bijzondere en beperkte volmacht.

Leden van het bestuursorgaan, belast met taken van dagelijks bestuur, kunnen zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vereniging binnen de hun toegewezen taak bij transacties tot 1500 euro.

ARTIKEL 24 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 25 VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter zo vaak als het belang van de vzw het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuursorgaan, evenals de agenda.
De datum van een gewone volgende vergadering van het bestuursorgaan wordt in overleg bepaald op de lopende vergadering.
Indien noodzakelijk kan de voorzitter van het bestuursorgaan een buitengewone vergadering samenroepen. De oproeping gebeurt per brief, telefoon, elektronisch bericht of e-mail, minimum 2 dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 26 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUURSORGAAN

§ 1 Het bestuursorgaan. kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is.
§ 2 Een bestuurder kan zich in een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan hierbij maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.
§ 3 De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
§ 4 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.
§ 5 Het bestuursorgaan vergadert bij voorkeur tijdens een fysieke vergadering maar kan indien de omstandigheden dat vereisen ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
§ 6 Het bestuursorgaan kan bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders besluiten, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief of via elke standaard elektronische weg.

ARTIKEL 27 TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 28 VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

§ 1 Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuursorgaan. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vzw, of op de website van de vereniging of in het softwarepakket dat voor het clubbeheer gebruikt wordt door de vereniging.
§ 2 Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
§ 3 De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.

ARTIKEL 29 EINDE BESTUURSMANDAAT – ONTSLAG BESTUURDER

§ 1 Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege na de eerstvolgende algemene vergadering.
§ 2 Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering.
§ 3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving (door middel van een brief of mail te richten) aan het bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien.
§ 4 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.
§ 5 Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim.
§ 6 Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of ontslag, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven deze bestuurder in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

TITEL V DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 30 HET DAGELIJKS BESTUUR

§ 1 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§ 2 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuursorgaan aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Zolang het bestuursorgaan het dagelijks bestuur niet aan iemand anders heeft opgedragen, wordt het dagelijks bestuur waargenomen door de voorzitter van het bestuursorgaan, en in geval van diens onmogelijkheid, door een lid aangeduid door de voorzitter.
§ 3 Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen alleen handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
§ 4 De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 500 euro te boven gaan. Deze beperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
§ 5 Het bestuursorgaan is belast met toezicht op het dagelijks bestuur.
ARTIKEL 31 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

TITEL VI INTERN REGLEMENT

ARTIKEL 32

§ 1 Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.
§ 2 Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.
§ 3 Ieder lid, ook de toegetreden leden, wordt door zijn toetreding geacht alle interne reglementen, met inbegrip van tuchtreglementen, te aanvaarden en te respecteren.
Indien een lid deze reglementen niet naleeft kan het bestuursorgaan bepaalde voordelen van het betrokken lid schorsen. Het niet naleven van deze reglementen kan ook aanleiding geven tot de uitsluiting van het betrokken lid zoals voorzien in de statuten.

TITEL VII AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

ARTIKEL 33 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

TITEL VIII BOEKHOUDING

ARTIKEL 34 BOEKJAAR - KWIJTING

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
§ 2 Elk jaar moet het bestuursorgaan aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuursorgaan stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
§ 3 De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichten betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

TITEL IX ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35 ONTBINDING

§ 1 De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.
De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de leden. Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daaraan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft. De vereffening geschiedt overeenkomstig de bepalingen bepaald in artikel 2:118 e.v. WVV.
§ 2 Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:135 WVV.
§ 3 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV.
§ 4 Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 WVV haar zetel verplaatsen.
§ 5 Overeenkomstig artikel 13:1 WVV kan beslist worden om de VZW te ontbinden zonder vereffening teneinde het gehele vermogen in te brengen in één of meer rechtspersonen die hun belangeloos doel verderzetten.

ARTIKEL 36 BESTEMMING VAN HET VERMOGEN

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw De activa, na aanzuivering van de schulden, zullen worden overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijk doel nastreeft of aan een liefdadige instelling.

ARTIKEL 37 BEKENDMAKINGSVEREISTEN

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

TITEL X SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 38 SLOT

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.